Main menu

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w przypadku gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem na podstawie testamentu, ustawodawca ograniczył możliwość skutecznego dochodzenia przez osoby uprawnione roszczenia o zachowek, terminem przedawnienia. Zgodnie z art. 1007 § 1 kodeksu cywilnego roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

W dacie ogłoszenia testamentu rozpoczyna się więc bieg terminu przedawnienia roszczenia o zachowek. W praktyce otwarcie i ogłoszenie testamentu następuje najczęściej w toku postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku (art. 670 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Możliwe jest również otwarcie i ogłoszenie testamentu przez sąd lub notariusza w toku odrębnego postępowania (art. 649 kodeksu postępowania cywilnego).

W takim przypadku sporządzany jest odrębny protokół otwarcia i ogłoszenia testament. O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku albo notariusz zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą – w tym spadkobierców, którzy w przypadku braku testamentu dziedziczyliby z ustawy (art. 652 kodeksu postępowania cywilnego).

Podkreślić należy, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 roku (sygn. akt: III CZP 53/2013) złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego.

Comments are closed.